Právní zastoupení
a poradenství

Znalecké posudky

Analýzy
a stanoviska

Přednášková
činnost

Komplexní odborný servis na jednom místě

Od nás není třeba chodit jinam!

Daňové řízení

včetně navazujícího soudního řízení

Právo

trestní, správní, obchodní a občanské, dotace

Soudní znalectví

Disponujeme bohatými zkušenostmi při zastupování klientů v rámci daňových řízení, zejména při daňových kontrolách či postupech k odstranění pochybností, a v navazujících řízeních před odvolacím orgánem či před soudy. Umíme posoudit a zohlednit všechny související aspekty včetně rizik v oblasti trestního práva daňového a poskytnout odpovídající profesionální pomoc.

 

Díky našim znalostem a praktickým poznatkům jsme schopni porozumět podnikání klienta v širších souvislostech, včetně daňového a účetního pohledu a odvětvových specifik.

Cizí nám nejsou ani ostatní oblasti práva, se kterými se v rámci naší praxe pravidelně potkáváme.

 

Daňové právo je odvětvím úzce propojeným rovněž se soukromým právem, a proto samozřejmě zajišťujeme komplexní služby v oblasti civilního práva a práva obchodních korporací.

Poskytujeme také znalecké posudky v různých odvětvích ekonomiky, které úzce souvisejí s právními a daňovými službami, které poskytujeme – daně, cla a odvody, finanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, dodavatelsko odběratelské vztahy, účetní evidence.

Jsme advokátní kanceláří s výjimečnou praxí v oblasti daňového práva a daňového řízení, strategický partner, obhájce práv a oprávněných zájmů klientů během daňových či soudních řízení.

Klademe důraz na jiný, osobnější přístup. Záleží nám na tom, aby se klienti cítili komfortně, a uděláme pro to maximum. Podpora, aktivní pomoc, srozumitelná komunikace a profesionalita jsou naší alfou a omegou.

Zkušenosti, které zakládající partnerka kanceláře – Petra Nováková – nabyla při svém působení na Nejvyšším správním soudu, pozdější spoluprací se společností PricewaterhouseCoopers či v rámci Legislativní rady vlády, nám umožňují poskytovat osvědčené, efektivní a především vysoce odborné právní služby v mnoha oblastech veřejného práva.

advokátka, zakladatelka advokátní kanceláře

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Specializuji se především na daňové řízení a správní právo, zastupování před správními orgány a správními soudy a poradenství v trestních řízeních daňových.

 

Jsem členkou Legislativní rady vlády České republiky, pracovní skupiny pro daňový proces při Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců.

 

Získaná ocenění:

  • Právník roku 2018 v kategorii finanční právo
  • Daňová hvězda roku 2010, 2012 a 2016 v oblasti správy daní
  • Právnická firma roku 2018 a 2019 v kategorii daňové právo – doporučovaná kancelář
  • Právnická firma roku 2020 v kategorii daňové právo – velmi doporučovaná kancelář
advokát, soudní znalec, insolvenční správce

JUDr. Ing. Radan Tesař

Specializuji se na daňové spory, právní a daňové aspekty podnikání klientů, insolvenční řízení, i na běžnou právní agendu advokátní kanceláře.

 

Rovněž vykonávám činnost soudního znalce s oprávněním zpracovávat znalecké posudky (nejen pro účely soudních řízení) se zaměřením na daně, cla a odvody, finanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, dodavatelsko odběratelské vztahy a účetní evidenci. Jsem také oprávněn sestavovat výkazy stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity ve smyslu vyhlášky č. 190/2017 Sb., pro účely insolvenčních řízení a posouzení úpadku. 

 

Získaná ocenění:

  • Právnická firma roku 2018 a 2019 v kategorii daňové právo – doporučovaná kancelář
  • Právnická firma roku 2020 v kategorii daňové právo – velmi doporučovaná kancelář

+420 222 544 288     office@novakovapartners.cz
Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

Sídlo kanceláře:

Chodská 1366/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

 

IČ: 04673549
DIČ: CZ04673549

Bankovní spojení: 1234567872/5500

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.
+420 724 373 647
novakova@novakovapartners.cz

 

JUDr. Ing. Radan Tesař
+420 724 324 266
tesar@novakovapartners.cz